10.9.10

© Chris Ware
© Sanne Sannes
© Rafael Polonia
© JH Engstrom
© Shomei Tomatsu
© Jacob Aue Sobol
© Koji Wakamatsu / Gendai kosyokuden: teroru no kisetsu
© Akio Jissoji / Mujo
© Angelica Minier
© Pentti Sammallahti
© Yasujiro Ozu / A Hen in the Wind