20.1.11

© Adriano A Biondo
© Yoshishige Yoshida | Flame and Women