22.1.11

Photographer unknown

© Mario Giacomelli
© Orville Robertson