24.1.11

© Nagisa Oshima | The Man Who Left His Own Film

© Dirk Braeckman
 Photographer Unknown

© Diane Arbus