19.11.10

© Masaki Kobayashi / The Human Condition
© Akio Jissoji / Mujo