10.9.10

© Koji Wakamatsu / Gendai kosyokuden: teroru no kisetsu